Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Wet herziening partneralimentatie

9 december 2019

WET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE: WAT BETEKENT DAT VOOR U?

U heeft er vast al over gehoord: met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet herziening partneralimentatie in werking en wordt, kort samengevat, de wettelijke duur van de partneralimentatie teruggebracht van maximaal 12 jaar naar een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. 

Er zijn drie uitzonderingen:
  1. Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaar en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd, dan eindigt de verplichting bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit is dus maximaal tien jaar als de betrokkene precies tien jaar vóór de AOW-leeftijd zit op het moment van scheiding.
  2. De tweede uitzondering ziet op gezinnen met jonge kinderen op de basisschool. In dat geval loopt de alimentatieverplichting door tot het tijdstip waarop het jongste uit het huwelijk geboren kind twaalf jaar is geworden.
  3. De derde uitzondering is een overgangsregeling en verlengt de alimentatieduur voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder indien het huwelijk tenminste vijftien jaar heeft geduurd. Alimentatiegerechtigden die op of voor 1 januari 1970 zijn geboren, krijgen maximaal tien jaar in plaats van maximaal vijf jaar alimentatie.
In overleg mag er door partijen ook een andere termijn worden afgesproken.

Voor het vaststellen van de hoogte van alimentatie blijft het zo dat de draagkracht van de alimentatieplichtige en de huwelijkse behoefte en de eigen verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde van belang zijn. Hierin verandert het wetsvoorstel niets.

Naast de uitzonderingen op de nieuwe hoofdregel van vijf jaar, kent het wetsvoorstel ook een hardheidsclausule. Als beëindiging van de alimentatie, gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan de rechter op verzoek alsnog verlenging van de termijn vaststellen.

De nieuwe regels van de Wet herziening partneralimentatie zijn slechts van toepassing op echtscheidingen waarbij het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend op of na 1 januari 2020. Verwacht wordt dan ook dat er in de maand december van dit jaar relatief veel verzoeken tot echtscheiding zullen worden ingediend om de huidige (langere) alimentatietermijn zoveel mogelijk veilig te stellen en niet tegen de nieuwe (kortere) alimentatietermijn aan te lopen.

Lopende alimentatieverplichtingen worden niet geraakt door de nieuwe wet. 

Zowel voor de alimentatiegerechtigde als voor de alimentatieplichtige is het van belang om zich goed te laten voorlichten over de nieuwe wetgeving en de gevolgen die dat voor hen kan hebben.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere familierechtelijke vragen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met mr. L. Houkes via houkes@vangastel-bal.nl of via telefoonnummer 0181 - 333 535. 

< naar het nieuws overzicht