Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Wet bescherming bedrijfsgeheimen

3 september 2018

Wet bescherming bedrijfsgeheimen komt eraan!  

Bedrijven hebben regelmatig te maken met het lekken van bedrijfsgeheimen. Aangezien bedrijfsgeheimen van grote waarde zijn, lijden bedrijven hierdoor schade. Een Europese richtlijn “Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen” (richtlijn nr. 2016/943/EU), in werking getreden op 5 juli 2016, beoogt hiertegen effectieve bescherming te bieden. Deze richtlijn zal ook in Nederland door de wetgever moeten worden toegepast. Ter uitvoering van deze Europese richtlijn zal daarom op korte termijn, mogelijk nog in 2018, de nieuwe “Wet bescherming bedrijfsgeheimen” in werking treden.

Deze “Wet bescherming bedrijfsgeheimen” biedt de mogelijkheid om op te treden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Naast het vorderen van schadevergoeding kan een verbod worden gevorderd op het gebruik of de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen. Ook kan een actie worden ingesteld tot het terugroepen of vernietigen van producten die met gebruikmaking van deze bedrijfsgeheimen zijn gemaakt.

In het wetsvoorstel is een definitie van bedrijfsgeheimen opgenomen. Voor bedrijven is het van belang om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie onder de wettelijke definitie valt en dat deze bedrijfsinformatie daarmee dus in aanmerking komt voor wettelijke bescherming. Hiervoor moet aan drie voorwaarden zijn voldaan. In de eerste plaats moet de informatie geheim zijn, dus niet algemeen bekend zijn bij of gemakkelijk toegankelijk zijn voor degenen binnen de kringen die zich in de uitvoering van hun beroep of bedrijf bezighouden met dergelijke informatie. Ten tweede moet de geheime informatie “handelswaarde” hebben. Ten derde moeten er redelijke maatregelen zijn getroffen om de informatie geheim te houden. Hierbij kan volgens de wetgever gedacht worden aan:

-        het opnemen van geheimhoudingsbedingen in handelscontracten, arbeidsovereenkomsten en reglementen;

-        het expliciet benoemen of registeren van bedrijfsgeheimen;

-        het bewaken van het bedrijfsterrein of de betrokken installatie;

-        het coderen of versleutelen (“encryptie”) ter voorkoming van het inbreken in computerbestanden of e-mail.

Om het bestaan van bedrijfsgeheimen te bewijzen is het mogelijk een bedrijfsgeheim als zogeheten “i-DEPOT” te registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen zal de mogelijkheid bieden om in een procedure het bestaan van het bedrijfsgeheim te bewijzen, zonder de inhoud daarvan bekend te maken.

Het was en blijft altijd essentieel om - waar mogelijk - geheimhoudingsovereenkomsten te sluiten of geheimhoudingsbedingen op te nemen in overeenkomsten met derden en werknemers waarbij sprake is van (toepassing van) bedrijfsgeheimen. In de Wet bescherming bedrijfsgeheimen is opgenomen dat de schending van een geheimhoudingsovereenkomst “onrechtmatig” is. De tekst van het geheimhoudingsbeding moet dan wel aansluiten bij de wet. Ook is in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen een bepaling opgenomen voor vergoeding van proceskosten die lijkt op de volledige proceskostenveroordeling in zaken omtrent intellectuele eigendom.

Onder het huidige recht is het  nu al mogelijk om bij schending van bedrijfsgeheimen een beroep te doen op contractuele bescherming of op onrechtmatige daad. In het arbeidsrecht ligt er al een algemene geheimhoudingsverplichting besloten in het wetsartikel dat de werknemer verplicht zich als een goed werknemer te gedragen. Daarnaast is in het arbeidscontract vaak een specifiek geheimhoudingsbeding met bijbehorende boeteclausule opgenomen als extra waarborg voor de bescherming van bedrijfsgevoelige informatie. Ook bevat de Wet op de ondernemingsraden een geheimhoudingsplicht voor de OR-leden en overige betrokkenen. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen zal een nuttige aanvulling kunnen zijn  op deze bestaande wetgeving, waarbij bovendien een reële kostenveroordeling kan volgen tegen de partij die in strijd handelt met deze wet. 

Wilt u over dit onderwerp meer weten of heeft u een probleem wat hiermee te maken heeft? Voor deze materie kunt u contact opnemen met Allard Nierman en Harmen van der Wilt van ons kantoor.

< naar het nieuws overzicht