Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Kortere termijn voor publicatie jaarrekening

20 maart 2013

Kortere termijn voor publicatie jaarrekening door flexibilisering BV-recht

De flexibilisering van het bv-recht per 1 oktober 2012 geeft de mogelijkheid voor een eenvoudigere wijze van vaststelling van de jaarrekening bij een BV waar alle aandeelhouders ook bestuurder zijn. Onbedoeld lijkt deze regeling te leiden tot een kortere termijn waarbinnen de jaarrekening gepubliceerd moet zijn.

Artikel 2:210 lid 1 BW bepaalt dat jaarlijks binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging met ten hoogste 6 maanden, het bestuur de jaarrekening dient op te maken. In artikel 2:210 lid 5 BW is sinds 1 oktober 2012 bepaald dat ondertekening door de bestuurders van de opgestelde jaarrekening, wanneer alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt als vaststelling van de jaarrekening. Deze wettelijke regeling van vaststelling van de jaarrekening is per 1 oktober 2012 direct van toepassing, maar kan statutair worden uitgesloten.

De wetgever lijkt hierbij geen aandacht te hebben besteed aan het effect van dit nieuwe artikel op de termijn waarbinnen de jaarrekening moet worden gepubliceerd.

Art. 2:394 lid 1 BW bepaalt dat de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling moet zijn gedeponeerd. Art. 2:394 lid 2 BW bepaalt dat indien de jaarrekening niet binnen twee maanden na het einde van de opmaaktermijn is vastgesteld, het bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening moet publiceren. Ingevolge art. 2:394 lid 3 BW moet uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar publicatie van de jaarrekening plaatsvinden. Nu bij een BV waarvan alle aandeelhouders ook bestuurder zijn, ondertekening van de jaarrekening tevens vaststelling betekent, lijken de leden 2 en 3 van artikel 2:394 BW voor deze BV niet van toepassing.

Het nieuwe artikel 2:210 lid 5 BW betekent immers dat bij een BV waarvan alle aandeelhouders ook bestuurder zijn, de jaarrekening moet worden gepubliceerd uiterlijk binnen 8 dagen na 11 maanden na het einde van het boekjaar. Men dient er rekening mee te houden dat ook deze schending van artikel 2:394 lid 1 BW externe werking heeft. Alsdan heeft op grond van artikel 2:248 lid 2 BW het niet voldoen aan deze verplichting tot tijdige publicatie van de jaarrekening, onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur tot gevolg, die in geval van faillissement wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Tenzij het bestuur dit vermoeden weet te weerleggen, kan dit leiden tot aansprakelijkheid van het bestuur voor het boedeltekort.

Zekerheidshalve doen BV's waar alle aandeelhouders ook bestuurder zijn, er goed aan binnen 11 maanden na einde boekjaar de jaarrekening te publiceren. Rekening dient te worden gehouden, bij een onverhoopt faillissement, dat een curator zich beroept op een publicatietermijn van 11 maanden. Een andere optie is het aanpassen van de statuten, zodat ondertekening van de jaarrekening niet automatisch vaststelling van de jaarrekening betekent.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met A.H. Nierman, advocaat bij Van Gastel & Bal Advocaten, te Hellevoetsluis en Ridderkerk.

< naar het nieuws overzicht